Lär dig vatten

Eget vatten

Vatten, vårt allra viktigaste livsmedel. En vuxen människa behöver cirka 3 liter vatten varje dag för överlevnad. Vi klarar oss bra utan mat i flera dagar men inte utan rent vatten. På denna sida finner ni information om det enskild vattentäkt hur vi får fram vatten, hur vatten kontrolleras, hur vatten kan behandlas och hur ni kan få hjälp. Miljömål.se är en webbplats där Riksdagens Miljömål beskrivs. Miljömål nummer 9 är ”Grundvatten av god kvalitet”. Klicka här opennewwindowwhiteför att läsa mer.

Det eviga kretsloppet

Den hydrologiska cykeln. Solen är motorn genom att vatten värms upp. Vatten avdunstar från mark och vattendrag stiger uppåt som ånga. Eftersom det blir allt kallare ju högre vattenångan stiger kyls den. Vattenångan kondenseras och bildar moln som kan transporteras runt jorden. Till slut faller vattnet ned som nederbörd (sötvatten). En del av nederbörden letar sig fram som ytvatten i vattendrag medan en del infilterar ned i jordtäcket. En del av detta vatten bildar grundvatten medan resten rinner en bit under markytan. Så småningom når vatten vattendragen och solen påbörjar en ny cykel igen. Den tid det tar en vattenmolekyl att vandra i hydrologiska cykeln varierar. I en grundvatten täkt kan molekylen bli liggande 100 – 10 000 år beroende på djup. Vatten som hamnar i marken påbörjar sin cykel betydligt snabbare, 1 – 2 månader

Till toppen

Mitt vatten

I Sverige ser vi vår tillgång till rent vatten som en självklarhet. När vi öppnar kranen ska det finnas rent vatten. För boende med kommunala vattenförsörjning är det helt naturligt. En annan sak är det för de som bor utanför den infrastrukturen. Här är det inte kommunen som ansvarar för vattnet utan den enskilde fastighetsägaren. Livsmedelsverket tog 1 januari 2014 över informationsansvaret från Socialstyrelsen. Har du en egen brunn och eget vatten som bara du eller din familj använder omfattas den av Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Dessa regler och riktvärden gäller även för dem som tar sitt enskilda dricksvatten från en ytvattentäkt, till exempel från en sjö. Den som har en enskild brunn ansvarar själv för vattenkvaliteten och för att hålla brunnen i bra skick. Vattenkvaliteten kan skilja sig beroende på var man är i landet. Som tur är har vi gott om bra vatten i Sverige. Så i de flesta fall är varken vattenkvalitet eller vattentillgång ett stort problem. Och om det finns eller uppstår problem så kan dessa i flesta fall avhjälpas. Mer information från bland annat Sveriges Geologiska Undersökning och Livsmedelsverket finns här.

Till toppen

Vattenanläggning

För att få rinnande vatten i din kran behöver vi först hämta vatten från (genomsnittligt) 70 meters djup. Och sedan måste vi tillse att det blir rätt tryck på vattnet, cirka 4-6 bar opennewwindowblue. Pumpen som sänks ned i brunnen är anpassad till specifikt djupt. Så det är alltså inte vilken pump som helst som är i brunnen. Pumpen kopplas till en trycktank. I tanken finns luft som kompimeras av inströmmande vatten. Då luftbubblan är tillräckligt komprimerad, 4-6 bar, känner en tryckströmbrytare av det och stänger av elektriciteten till pumpen. När vatten förbrukas sjunker lufttrycket i tanken. Vid cirka 2-3 bar startar pumpen och fyller tanken igen. Angivna tryck är ungefärliga och kan anpassas för just din vattenanläggning. Bilden visar en typ av vattenanläggning där trycktanken är av plast eller glasfibermaterial. Det finns också tankar i rostfritt utförande. Beroende på er förmodade vattenförbrukning bestäms storlek på trycktanken. Ett sommarställe har för det mesta en mindre behov av stor tank än året runt villan. Vilken sort som finnas i er vattenanläggning beror på flera skäl t.ex. utrymme, vattenbehov eller behov av vattenbehandling/vattenrening.

Till toppen

Vattenbehandling och vattenrening

Det vatten som kan pumpas ur någon form av brunn är ett råvatten. Entreprenören som borrar brunnen kan inte utlova ett perfekt vatten. Det är fastighetsägare/brunnsägare eller ägareföreningen som ansvarar för det. Entreprenören å sin sida kan oftast hjälpa till med tekniska lösningar för att behandla vattnet.

Sverige är ett mineralrikt land och det förekommer därför också att vatten innehåller järn, radon och även uran. Man ska alltid göra en vattenanalys av vattnet i sitt brunn. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktigsmått för dricksvatten beskriver hur vattenkvalitet definieras. Rent generellt är rekommendation att göra en vattenanalys minst var tredje år. En analys från Avanti svarar på:

  • Förekomst av mikrobiologiska substanser (enl. SOSFS 2003:17)
  • Kemiska och fysikaliska parametrar (enl. SOSFS 2003:17)
  • Förekomst av uran (Avanti tillägg)
  • Förekomst av arsenik (Avanti tillägg)
  • Förekomst av radon (Avanti tillägg)

Efter beställning av en vattenanalys kommer det flaskor hemskickat till er. Innan ni fyller flaskorna rekommenderas att omsätta befintligt vatten i systemet. Det vill säga öppna kranen och spola en stund. Flaskorna ska sedan fyllas till kanten medan den med blå kork ska fyllas till 4/5. Skicka därefter flaskorna i bifogat brev SAMMA DAG ni tog proverna. Tänk på att ni skickar flaskorna så laboratoriet får dem innan helg. Det vill säga helst söndag – onsdag.

Mer detaljerad information hittar ni här.

Radon

Grundämnet radon är en radioaktiv ädelgas (atomnummer 86). Radongas är inte farligt. Men när den sönderfaller kan skadlig joniserad strålning uppstå. Att dricka radonhaltligt vatten bedöms inte vara hälsofarligt. Däremot uppstår det skadliga effekter då radon övergår från vatten till luft.

radonett

Till toppen

Järn och mangan

Ett järnfilter använder vanlig luft för att oxidera järn och mangan, dvs järn och mangan övergår till fast form för att sedan fastna i filterbädden. Vid varje pumpstart trycks den luft som finns i syrepelaren in i filtret tillsammans med vattnet , järn och mangan övergår då till fast form. När sedan pumpen stannar släpps vattnet i syrepelaren ut och ersätts med vanlig luft, vilket gör att samma procedur sker igen vid nästa pumpstart. Dessa filter tar även bort svavelväte och höjer pH-värdet samt tar bort den aggressiva kolsyran. För att få bort det oxiderade järnet och manganet som fastnat i filterbädden, måste filtermassan renspolas 1 gång/vecka.

jarnfilter

Grumlighet och doft

Grumligt vatten kan orsakas av organiska ämnen. Vilka i normala fall betår av humus. Dessa ämnen är nedbrutna växt och djurdelar som inte längre kan ses med blotta ögat. Humus kan förekomma i brunnen om det finns kontakt med ytvatten. Det är inte helt ovanligt med ytvatten inträngning vid grävda brunnar. En djupborrad brunn kan också ha förekomst av humus beroende på naturliga sprickor i berget eller om foderrören läcker. Tilltar doft och grumlighet med ökad nederbörd eller snösmältning finns förmodligen någon form av kontakt med ytvatten. Humus kan man filtrera bort med hjälp av ett filter som innehåller aktivt kol. Rekommendationen är att även installera en UV-ljus källa som reducerar eventuella bakterier.

humusfilter

Mer om doft

Dålig lukt kan bero av många anledningar. Luktar det ruttna ägg är det förmodligen beroende på förekomst av svavelväte. Lukt går inte alltid att mäta i en analys eftersom den ibland försvinner gneom avdunstning innan analysen når labbet. Det är brukaren som har bästa möjligheten att avgöra doften. Kontrollera om vattnet kommer från varm- eller kallvatten kranen. Är det enbart från varma sidan bör varmvattenberedaren kontrolleras. Det kan vara anoden som behöver bytas.
Svavelväte (ruttet ägg) i borrade brunnar kan åtgärdas genom att syresätta vattnet. Det är den avlånga enheten till höger på hydroforer i högra bilden.

avluftare