Vattenanalys

Fastighetsägaren ansvarar för vattenkvalitén i den egna brunnen.

Efter borrning av en egen vattenbrunn ska man inte direkt ta en vattenanalys eftersom det inte ger ett relevant resultat. Vattenprover tas normalt en till tre månader efter utförd borrning och därefter rekommenderas vart tredje år.

Sverige är ett mineralrikt land och det förekommer därför också att vatten innehåller järn, radon och även uran. Man ska alltid ta vattenprover och göra en vattenanalys av sitt brunnsvatten. Livsmedelsverkets allmänna råd (SOSFS 2003:17) om försiktigsmått för dricksvatten beskriver hur vattenkvalitet definieras. Rent generellt är rekommendation att göra en vattenanalys minst var tredje år. En analys från Avanti svarar på:

  • Förekomst av mikrobiologiska substanser (enl. SOSFS 2003:17)
  • Kemiska och fysikaliska parametrar (enl. SOSFS 2003:17)
  • Förekomst av uran (Avanti tillägg)
  • Förekomst av arsenik (Avanti tillägg)
  • Förekomst av radon (Avanti tillägg)

Efter beställning av en vattenanalys kommer det flaskor hemskickat till er. Innan ni fyller flaskorna för vattenprov rekommenderas att omsätta befintligt vatten i systemet. Det vill säga öppna kranen och spola en stund. Flaskorna ska sedan fyllas till kanten medan den med blå kork ska fyllas till 4/5. Skicka därefter flaskorna i bifogat brev SAMMA DAG ni tog vattenproverna. Tänk på att ni skickar flaskorna så laboratoriet får dem innan helg. Det vill säga helst söndag – onsdag.

Lär dig vatten

Vattenanalys

Hitta din borrare